Algemene voorwaarden

Art. 1 Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, bestellingen en leveringen van Miss Loca Sieraden en op alle met Miss Loca Sieraden aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 Onder cliŽnt wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Miss Loca Sieraden in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.3 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de cliŽnt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert.

1.4 Ook door het gebruik van de internetsite van Miss Loca Sieraden en/of het plaatsen van een bestelling via internet aanvaardt de cliŽnt deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.

1.5 Indien de cliŽnt verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Miss Loca Sieraden is ingestemd.

1.6 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.7 Miss Loca Sieraden behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

1.8 Miss Loca Sieraden is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de cliŽnt. Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

Art. 2 Overeenkomsten, aanbiedingen en acties

2.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de cliŽnt verstrekte opdracht via een elektronische opdracht of per email is verzonden naar het door de cliŽnt opgegeven email-adres. De cliŽnt en Miss Loca Sieraden komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de cliŽnt is verzonden. De elektronische bestanden van Miss Loca Sieraden gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.

2.2 Indien een overeenkomst anders dan onder 2.1 tot stand komt, geldt de door cliŽnt getekende overeenkomst MET DATUM als definitieve opdracht.

2.3 Een cliŽnt heeft het recht de overeenkomst binnen veertien (14) dagen te ontbinden door Miss Loca Sieraden hiervan per e-mail of telefonisch op de hoogte te stellen.

2.4 Alle afbeeldingen en informatie met betrekking tot alle aanbiedingen worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Kleine afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

2.5 Alle aanbiedingen van Miss Loca Sieraden zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.6 Bij de lopende kortingsacties van gratistrouwen.nl, Fit for Free, en andere kortingsacties geldt de korting niet op reeds afgeprijsde artikelen, noch op verzendkosten. Na ontvangst van de bestelling zal het juiste totaalbedrag worden doorgemaild. Het is daarom niet mogelijk om te betalen met Paypal of Multisafepay. Wordt er wel betaald met Paypal of Multisafepay dan zal Miss Loca het teveel betaalde bedrag minus 0,50 euro administratiekosten retourneren. Wordt het totaalbedrag na verrekening van de korting lager dan 20 euro, dan zullen er verzendkosten in rekening worden gebracht volgens het TNT Post tarief.

Art. 3 Prijzen en kosten

3.1 Alle door Miss Loca Sieraden vermeldde prijzen zijn uitgedrukt in Euros, inclusief omzetbelasting (B.T.W.) en exclusief handelings-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Miss Loca Sieraden behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

3.3 De hoogte van de handelings-, verzend- en administratiekosten staan op de internetsite vermeld. De hoogte van de omzetbelasting (B.T.W.) zal op de definitieve factuur worden vermeld.

3.4 Voor bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten, deze staan op de internetsite vermeld.

3.5 Speciale prijzen ten aanzien van aanbiedingen zijn slechts geldig voor de duur zoals vermeld op de internetsite en gelden zolang de voorraad strekt.

3.6 Speciale prijzen ten aanzien van aanbiedingen gelden niet automatisch voor eventuele nabestellingen.

3.7 Miss Loca Sieraden behoeft zich niet aan haar aanbiedingen te houden indien de cliŽnt, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Art. 4 Betalingen

4.1 De cliŽnt dient het verschuldigde bedrag, inclusief omzetbelasting (B.T.W.), handlings-verzend- en administratiekosten, binnen 14 dagen over te maken op bankrekening 41.41.61.262 ten name van C. Bijl te Amsterdam, onder vermelding van besteldatum en bestelnummer. IBAN nummer: NL11ABNA0414161262 BIC nummer: ABNANL2A. Het is mogelijk om het bedrag over te maken met iDeal via Multisafepay. Eenmalige registratie bij Multisafepay is hiervoor noodzakelijk. Ook is het mogelijk om de betaling via Paypal te doen. Richt deze dan aan info@missloca.nl. De kosten voor een internationale betaling komen voor rekening van de cliŽnt.

4.2 Indien een overeenkomst tot stand komt zoals bedoeld onder 2.2, gelden de betalingsvoorwaarden zoals beschreven in de door cliŽnt getekende overeenkomst.

4.3 Indien cliŽnt met de betalingen in gebreke blijft, is Miss Loca Sieraden gerechtigd de betreffende overeenkomst te blokkeren, dan wel te ontbinden.

Art. 5 Levering

5.1 Miss Loca Sieraden verstuurt de bestelde artikelen in de regel binnen drie werkdagen na ontvangst van de betaling.

5.2 Diensten worden geleverd zoals beschreven in de door cliŽnt getekende overeenkomst.

5.3 De opgegeven levertijden zijn altijd slechts een indicatie en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de cliŽnt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de cliŽnt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de cliŽnt de overeenkomst in stand laat. In dat geval is de cliŽnt gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

5.4 Levering vindt plaats op het door de cliŽnt tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.5 Miss Loca Sieraden is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van artikelen verstuurd per standaard post. De cliŽnt heeft altijd de mogelijkheid om te kiezen voor verzekerde/aangetekende verzending.

Art. 6 Eigendom

6.1 Het eigendom van producten gaat pas over, indien de cliŽnt al hetgeen de cliŽnt op grond van enige overeenkomst aan Miss Loca Sieraden verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de cliŽnt opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de cliŽnt in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening..

Art. 7 Ruilen en herroepingsrecht

7.1 De cliŽnt is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De cliŽnt dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten.

7.2 Indien het label dat is aangebracht op sommige producten wordt verwijderd, vervalt het recht dit artikel retourneren.

7.3 Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de cliŽnt Miss Loca Sieraden daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, op de hoogte te stellen. Dit mag zonder opgaaf van reden gebeuren. Miss Loca Sieraden wil wel op de hoogte gesteld worden van de retourzending om zoekraken van producten zoveel mogelijk te voorkomen.

7.4 Indien Miss Loca Sieraden akkoord gaat met het retourneren van de desbetreffende producten (oorbellen en piercings mogen om hygiŽnische redenen niet geruild worden) is de cliŽnt verplicht er zorg voor te dragen dat de retourzending voldoende gefrankeerd is en goed verpakt wordt. Beschadigingen die zijn ontstaan door het niet goed verpakken van de retourzending zullen op de cliŽnt worden verhaald evenals het onvoldoende frankeren van de retourzending.

7.5 De retourzending dient binnen tien (10) werkdagen na melding door Miss Loca Sieraden te zijn ontvangen. Wordt de retourzending later ontvangen of niet vooraf gemeld dan heeft Miss Loca Sieraden het recht de zending te weigeren.

7.6 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Miss Loca Sieraden de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.7 Indien de cliŽnt gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, en Miss Loca Sieraden over zal gaan tot het restitueren van de factuurwaarde, zorgt Miss Loca Sieraden voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de cliŽnt aan Miss Loca Sieraden betaalde.

7.8 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn altijd voor rekening van de cliŽnt.

7.9 Onvoldoende gefrankeerde en niet vooraf gemelde retourzendingen worden niet door Miss Loca Sieraden geaccepteerd

7.10 Om hygiŽnische redenen kunnen oorbellen en piercings NIET geruild worden.

Art. 8 Garantie en aansprakelijkheid

8.1 Miss Loca Sieraden geeft een garantie van zes (6) maanden op de aangekochte artikelen, behalve op strass stenen, geldend vanaf de dag van verzending, mits er geen sprake is van verkeerd gebruik, misbruik of nalatigheid. Alle producten voldoen aan de normale eisen van bruikbaarheid. Als er bij normaal gebruik (met de bestemming corresponderend) toch gebreken optreden, worden deze kosteloos hersteld of zal het product door een vergelijkbaar artikel worden vervangen. Indien dit niet mogelijk is zal de factuurwaarde, of een deel daarvan, worden gerestitueerd. Miss Loca Sieraden stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaald, in overleg met de cliŽnt, voor welke optie er gekozen wordt.

8.2 De cliŽnt is verplicht bij aflevering van de producten nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De cliŽnt dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien het product bij ontvangst gebreken vertoont of indien het product binnen 6 maanden na verzending gebreken vertoont dan dient de cliŽnt binnen de garantietermijn contact op te nemen met Miss Loca Sieraden. Na overleg kan dan worden besloten de artikelen te retourneren voor beoordeling. De cliŽnt is verplicht er zorg voor te dragen dat de retourzending voldoende gefrankeerd is en goed verpakt wordt. Beschadigingen die zijn ontstaan door het niet goed verpakken van de retourzending zullen op de cliŽnt worden verhaald. De retourzending dient binnen twintig (20) werkdagen na melding van het probleem door Miss Loca Sieraden te zijn ontvangen. Wordt de retourzending later ontvangen dan heeft Miss Loca Sieraden het recht de zending te weigeren.

8.3 Op de garantie kan geen aanspraak worden gemaakt als het defect of de slijtage het gevolg is van nalatig gebruik of als de slijtage als normaal kan worden beschouwd.

8.5 Miss Loca Sieraden is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de cliŽnt of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Miss Loca Sieraden.

8.6 Miss Loca Sieraden is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

8.7 Indien Miss Loca Sieraden, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden met betrekking tot het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt, dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde.

Art. 9 Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Miss Loca Sieraden niet gehouden haar verplichtingen jegens de cliŽnt na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de cliŽnt geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer telecommunicatienetwerkstoringen, alle andere internetstoringen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.

Art. 10 Intellectueel eigendom/Copyright/Merken

10.1 De cliŽnt erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Miss Loca Sieraden, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan copyright, octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciŽle know how, methoden en concepten.

10.3 Het is de cliŽnt verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Miss Loca Sieraden, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privť gebruik in relatie tot het product zelf.

Art. 11 Persoonsgegevens

11.1 De gegevens die door de cliŽnt worden verstrekt, worden door Miss Loca Sieraden vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
ē Het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
ē Het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site
ē Het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie of nieuwsbulletins

11.2 Miss Loca Sieraden neemt daarbij de van toepassing zijnde de Nederlandse privacyregel- en wetgeving in acht.

11.3 Miss Loca Sieraden verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Art. 12 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Art. 13 Diversen

13.1 Miss Loca Sieraden is gevestigd te Amsterdam, en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 34230527. Het BTW-identificatienummer is NL 131453282 B01.

13.2 Gelieve alle correspondentie te zenden naar ťťn van de email-adressen zoals staan aangegeven op de internetsite.

13.3 Wanneer door Miss Loca Sieraden gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De cliŽnt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Miss Loca Sieraden deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

Volgende
Categorieën
Snelzoeken
 
Gebruik sleutelwoorden om het artikel te zoeken.
Geavanceerd zoeken
0 items
SP 8
SP 8
Ä3,00
Ä2,40
Er zijn geen artikelbeoordelingen